Menu Zamknij

Polityka prywatności

Co to są dane osobowe?

Dane osobowe osób fizycznych są dla firmy Agregaty Pex-Pool Plus bardzo ważne.

Dane osobowe obejmują wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail, numer PESEL, jak również jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Janusz Kania prowadzący działalność pod nazwą Agregaty Pex-Pool Plus z siedzibą w Dębicy.

Czyje dane przetwarzamy?

Głownie przetwarzamy dane osobowe naszych Pracowników, Klientów, Kontrahentów i ich przedstawicieli.

Jakie dane przetwarzamy?

Kierujemy się zasadą minimalizacji danych, co oznacza, że zbieramy tylko takie dane, jakie są niezbędne do realizacji celów, dla których przetwarzamy dane osobowe.

Jeżeli przepisy prawa nie nakładają na nas obowiązku zbierania i przetwarzania konkretnych danych, najczęściej zbieramy tylko te dane, które są niezbędne do zawarcia i realizacji umów, czyli:

 • imię i nazwisko;
 • adres zamieszkania lub miejsca pracy, adres e-mail i/lub numer telefonu;
 • stanowisko;
 • dane płatności i dostawy, w tym adres fakturowania i dostawy;
 • informacje dotyczące przeglądarki lub urządzeń używanych do korzystania z naszej strony internetowej;
 • przeglądarkę internetową i system operacyjny;
 • dane z monitoringu wizyjnego, który obejmuje część zakładu pracy;
 • wszelkie inne udzielane nam informacje.
W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Administrator przetwarza dane osobowe Klientów i Kontrahentów w celu:

 1. zawarcia i realizacji umowy, w tym umowy gwarancji jakości (jeżeli została udzielona),
 2. realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym wystawienia faktury VAT oraz wykonania obowiązków z rękojmi za wady;
 3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z umowy, w tym z umowy gwarancji na wypadek sporu;
 4. marketingu bezpośredniego;
 5. innym niż wskazany powyżej – na podstawie odrębnej zgody Klienta.
Komu przekazujemy dane osobowe?

Dane osobowe Klientów i Kontrahentów – w zakresie i w przypadkach, gdy wymaga tego realizacja celów przetwarzania danych osobowych – przekazywane są producentowi lub dostawcy towaru, podmiotom świadczącym usługi serwisowe, montażowe, gwarancyjne, pogwarancyjne, spedycyjne, transportowe i kurierskie, ubezpieczycielowi (w przypadku ubezpieczenia przez Klienta towaru za pośrednictwem Administratora) oraz
podmiotom świadczącym obsługę księgową.

Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane również kancelariom prawnym w przypadku, gdy jest to uzasadnione potrzebą rozwiązywania sporu z Klientem. Informacje na temat Klientów i Kontrahentów nie są przekazywane do państw trzecich (poza obszar Unii Europejskiej) oraz organizacji międzynarodowych.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe naszych Klientów i Kontrahentów nie przechowujemy w jakimkolwiek celu dłużej niż to konieczne, a zachowane zostaną tylko te dane
osobowe, które są konieczne w określonych celach.

Przechowywanie określonych danych jest również wymagane zgodnie z prawem lub przez wymagany okres czasu, jeżeli jest to konieczne w uzasadnionych przypadkach w celu zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi, w celu rozstrzygania sporów, zapobiegania oszustwom lub w celu egzekwowania umów.

Dane osobowe Klientów i Kontrahentów są przechowywane przez okres realizacji umowy oraz po jej zrealizowaniu przez okres konieczny do celów, dla których zostały zebrane, który najczęściej będzie pokrywał się z okresem przedawnienia roszczeń związanych z umową.

Dane osobowe Klientów i Kontrahentów przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego będą przechowywane nie dłużej, niż do chwili cofnięcia przez Klienta lub Kontrahenta zgody.

Jakie prawa przysługują osobom, których dane przetwarzamy?

Klientowi i Kontrahentowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jego danych, a także prawo do przenoszenia danych.

Klientowi i Kontrahentowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, jeżeli przetwarzanie to odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Czy można cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Jeżeli Administrator rozpocznie przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody Klienta lub Kontrahenta , Klient i Kontrahent ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Do kogo można wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych?

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym obecnie jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

Czy podanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie danych osobowych przez Klienta i Kontrahenta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

Dane osobowe Klienta i Kontrahenta mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, przy czym profilowanie może mieć miejsce tylko w takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a w szerszym zakresie – na podstawie odrębnej zgody Klienta.

Profilowanie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będzie polegało na ewentualnym zaproponowaniu Klientowi towaru lub usługi po-sprzedażowej (np. dokonania przeglądu lub konserwacji towaru), najlepiej dopasowanej do potrzeb Klientów, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane.

Dane kontaktowe

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych przez nas danych osobowych proszę kierować na adres:

ul. Metalowców 35, 39-200 Dębica

lub na adres poczty elektronicznej:

rodo@generatory.pl