Menu Zamknij

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB FIZYCZNYCH WCHODZĄCYCH NA TEREN FIRMY AGREGATY PEX POOL PLUS

Niniejsza klauzula skierowana jest do osób fizycznych, które wchodzą na teren Agregaty PEX POOL PLUS Janusz Kania, (dalej „Państwo”). Dane osobowe są zbierane w związku z całodobową ochroną obszaru nadzorowanego przez Agregaty PEX POOL PLUS Janusz Kania., w tym w związku z funkcjonowaniem systemu kontroli dostępu oraz monitoringu wizyjnego na terenie Agregaty PEX POOL PLUS Janusz Kania.

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego „RODO”), pragniemy Państwa poinformować, iż:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Janusz Kania prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Agregaty PEX POOL PLUS Janusz Kania, z siedzibą w Dębicy, ul Metalowców 35,  zwany dalej „Agregaty PEX POOL PLUS Janusz Kania” lub „Administrator”.

DANE KONTAKTOWE

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres:
Metalowców 35, 39-200 Dębica

Lub na adres poczty elektronicznej
rodo@generatory.pl

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH

Zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych obejmuje następujące dane  osobowe:

 • imię, nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • numer dokumentu potwierdzającego  tożsamość/numer PESEL,
 • wizerunek utrwalony na monitoringu oraz inne dane  pośrednio umożliwiające identyfikację Państwa tożsamości (takie jak numery  rejestracyjne pojazdów).

Zbieramy Państwa dane osobowe albo bezpośrednio od Państwa, albo od osób  fizycznych podających Państwa dane osobowe w trakcie procesu wydawania  przepustek.

W przypadku monitoringu, zebranie danych następuje automatycznie  poprzez utrwalenie wizerunku oraz innych danych umożliwiających identyfikację tożsamości poprzez system monitoringu.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe przetwarzane będą:

 1. w celu wypełnienia ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

Przetwarzanie często jest konieczne w celu wywiązania się z prawnych zobowiązań Administratora lub jest wprost nakazane przez przepis prawa.

Do  najważniejszych regulacji, na podstawie których Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, należą:

 • ustawa o ochronie osób i mienia,
 • przepisy dotyczące przeciwdziałania czynom zabronionym przez prawo,
 • inne przepisy nakładające obowiązki, zalecenia lub rekomendacje, wydane przez uprawnione organy państwowe lub instytucje.
 1. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez  Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); Przetwarzanie może być uznane za niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, jeżeli nie wpływa nadmiernie na Państwa interesy ani podstawowe prawa i wolności.

Przykładami uzasadnionych interesów uzasadniającymi przetwarzanie danych są:

 • zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Agregaty PEX POOL PLUS Janusz Kania,
 • zapewnienie bezpieczeństwa mienia znajdującego się na terenie Agregaty PEX POOL PLUS Janusz Kania,
 • zachowanie w tajemnicy informacji prawnie chronionych,
 • obsługa reklamacji i zapytań,
 • ustalanie lub dochodzenie przez Administratora roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe przechowywane są nie dłużej niż przez okres konieczny do realizacji celu.

 • Dane, które mogą być przekazane właściwym organom państwowym, w szczególności policji, prokuraturze lub sądom w przypadku, gdy Administrator jest do tego zobowiązany na podstawie przepisów prawa- przechowywane przez okres do prawomocnego zakończenia postępowania.
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia – 2 lata od momentu oddania przepustki.
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane poprzez wykorzystanie monitoringu wizyjnego Uzasadnione interesy Administratora – maksymalnie 3 miesiące.
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrzenia przez Administratora Państwa zapytań Uzasadnione interesy Administratora- okres niezbędny do zakończenia postępowania wyjaśniającego.

Niezależnie od powyższych okresów, Państwa dane mogą być przetwarzane dla celów ustalania lub dochodzenia przez Administratora roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrony przed takimi roszczeniami – przez odpowiednie okresy przedawnienia takich roszczeń, tj. co do zasady nie dłużej niż przez 6 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia.

ODBIORCY DANYCH

Udostępnienie lub powierzenie Państwa danych osobowych może być niezbędne w  celu realizacji umowy zawartej przez Agregaty PEX POOL PLUS Janusz Kania. Dane te mogą być  udostępniane lub powierzane następującym podmiotom:

 • podmiotom świadczącym usługi w zakresie ochrony osób i mienia, w tym obsługującym monitoring,
 • dostawcom systemów teleinformatycznych oraz systemów monitorujących wykorzystywanych przez Agregaty PEX POOL PLUS Janusz Kania w tym procesie, jak również  podmiotom świadczącym usługi serwisowania tych systemów.

Nagrania z monitoringu mogą być również przekazane właściwym organom, w  szczególności Policji, prokuraturze lub sądom, w przypadku, gdy Agregaty PEX POOL PLUS Janusz Kania jest do tego  zobowiązany na podstawie przepisów prawa lub dla celów dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Agregaty PEX POOL PLUS Janusz Kania lub obrony przed roszczeniami.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Prawa jakie przysługują państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych

 • prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • prawo do żądania sprostowania danych,
 • prawo do żądania usunięcia danych,
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do żądania przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

WNIESIENIE SKARGI NA PRZETWARZANIE DANYCH

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Agregaty PEX POOL PLUS Janusz Kania danych osobowych, przysługuje  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych zbieranych przez Administratora nie jest bezpośrednio wymagane przepisami oraz jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania wymaganych danych jest niemożność wejścia na teren.