Menu Zamknij

Klauzula RODO

informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez firmę Agregaty Pex-POOL PLUS

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO” informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Janusz Kania prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Agregaty PEX POOL PLUS Janusz Kania, z siedzibą w Dębicy, ul Metalowców 35,  zwany dalej „Agregaty PEX POOL PLUS Janusz Kania” lub „Administrator”.

Dane kontaktowe

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres:
Metalowców 35, 39-200 Dębica

Lub na adres poczty elektronicznej
rodo@generatory.pl

Dane Przekazywane przez Klientów i Kontrahentów

Agregaty PEX POOL PLUS Janusz Kania gromadzi tylko takie dane jakie są niezbędne do realizacji celów, dla których przetwarzane są dane osobowe.

Jeśli przepisy prawa nie nakładają obowiązku przetwarzania i gromadzenia konkretnych danych, Agregaty PEX POOL PLUS Janusz Kania zbiera następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • firma,
 • adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne,
 • numery posiadane we właściwych rejestrach (np. numer NIP lub REGON, numer PESEL)
 • dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu lub faxu,
 • stanowisko zajmowane  w ramach  organizacji lub pełnioną funkcję,
 • posiadane doświadczenie lub uprawnienia,
 • numer rachunku bankowego
 • dane płatności i dostawy, w tym adres fakturowania
 • dane z monitoringu wizyjnego, który obejmuje część zakładu pracy
 • informacje dotyczące przeglądarki  lub urządzeń używanych do przeglądania strony internetowej Agregaty PEX POOL PLUS Janusz Kania
Dane zbierane z innych źródeł

Agregaty PEX POOL PLUS Janusz Kania może pozyskiwać dane osobowe Klientów i Kontrahentów z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS w celu weryfikacji podanych informacji.

Zakres przetwarzanych danych będzie w takim przypadku ograniczony do danych dostępnych publicznie w odpowiednich rejestrach.

Dane osobowe mogą być również pozyskiwane od podmiotów, w których są Państwo zatrudnieni, lub którego są Państwo reprezentantami.

Zakres przetwarzanych danych obejmie w takim przypadku informacje konieczne do obsługi współpracy oraz kontaktu z Kontrahentem, np. informacje o ustaniu Państwa zatrudnienia u danego podmiotu lub zmianie danych kontaktowych.

Dane osobowe mogą być pozyskiwane podwykonawców Kontrahentów od Kontrahentów, którzy dostarczyli  Agregaty PEX POOL PLUS Janusz Kania takie dane w celu obsługi współpracy pomiędzy Kontrahentem a Agregaty PEX POOL PLUS Janusz Kania.

Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane jedynie w określonym celu i w zakresie koniecznym dla jego osiągnięcia oraz tak długo, jak jest to niezbędne.

Poniżej zostały wymienione podstawowe cele, jakie realizuje Agregaty PEX POOL PLUS Janusz Kania poprzez przetwarzanie danych:

 1. zawarcie i realizacja umowy, w tym umowy gwarancji jakości( jeśli została udzielona)
 2. realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym wystawiana faktury VAT oraz wykonania obowiązków z rękojmi za wady,
 3. ustalenie, dochodzenie, lub obrona przed roszczeniami z umowy, w tym umowy gwarancji na wypadek sporu,
 4. marketing  bezpośredni
 5. inne  niż wskazane powyżej- na podstawie zgody Klienta.

W przypadku zawierania umowy bezpośrednio pomiędzy Klientem a Agregaty PEX POOL PLUS Janusz Kania podanie danych określonych powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów zawarcia umowy oraz obsługi współpracy pomiędzy Klientem oraz Agregaty PEX POOL PLUS Janusz Kania.

W przypadku, gdy Państwo nie zawieracie umowy bezpośrednio z Agregaty PEX POOL PLUS Janusz Kania, podanie danych osobowych może być Państwa obowiązkiem służbowym lub może być niezbędne do zawarcia umowy pomiędzy Państwem a podmiotem trzecim (np. gdy są Państwo podwykonawcą Kontrahenta).

Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wykonania powyższych działań przez Agregaty PEX POOL PLUS Janusz Kania (przykładowo, niepodanie danych może wiązać się z brakiem możliwości realizacji lub wystawienia faktury).

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przechowywane są nie dłużej niż przez okres konieczny do realizacji celu.

Dane osobowe Klientów i Kontrahentów są przechowywane przez okres realizacji umowy oraz po jej zrealizowaniu przez okres konieczny do celów, dla których zostały zebrane, który najczęściej będzie pokrywał się z okresem przedawnienia roszczeń związanych z umową.

Przechowywanie dokumentacji dla celów wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości i ustawy – Ordynacja podatkowa następuje na okres wskazany we właściwych przepisach prawa – co do zasady są to okresy 5-letnie, liczone od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło np. wystawienie faktury.

Dane osobowe Klientów i  Kontrahentów przetwarzane  w celu marketingu bezpośredniego będą przechowywane nie dłużej niż do chwili cofnięcia zgody przez Klienta lub Kontrahenta zgody.

Odbiorcy danych

Dane osobowe Klientów i Kontrahentów – w zakresie i przypadkach gdy wymaga tego realizacja celów przetwarzania danych osobowych – przekazywane są producentowi lub dostawcy towaru, podmiotom świadczącym usługi serwisowe, montażowe, gwarancyjne, pogwarancyjne, spedycyjne, transportowe, kurierskie, ubezpieczycielowi (w przypadku ubezpieczenia przez Klienta towaru za pośrednictwem Administratora) oraz podmiotom świadczącym obsługę księgową.

Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane również kancelariom prawnym w przypadku, gdy jest to uzasadnione potrzebą rozwiązania sporu z Klientem.

Prawa osób, których dane dotyczą

Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Agregaty PEX POOL PLUS Janusz Kania.

Klient i Kontrahent ma  prawo do:

 • żądania sprostowania  jego danych
 • żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych przepisami RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych przepisami RODO;
 • wyrażenia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli takie przetwarzanie dokonywane jest w celu realizacji interesu publicznego lub uzasadnionych interesów Agregaty PEX POOL PLUS Janusz Kania lub strony trzeciej;
 • przeniesienia danych, tj. otrzymania danych osobowych przekazanych Agregaty PEX POOL PLUS Janusz Kania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie oraz do żądania przesłania takich danych osobowych do innego administratora danych osobowych, bez utrudnień ze strony Agregaty PEX POOL PLUS Janusz Kania i z zastrzeżeniem własnych zobowiązań dotyczących poufności.
 • wycofania zgody w przypadku, gdy Agregaty PEX POOL PLUS Janusz Kania uzyskuje taką zgodę na przetwarzanie danych osobowych (przy zastrzeżeniu, że wycofanie to nie naruszy zgodności z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem);
Wniesienie Skargi na przetwarzanie danych

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Agregaty PEX POOL PLUS Janusz Kania danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie danych osobowych poza EOG i organizacji międzynarodowych

Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Dane osobowe Klienta i Kontrahenta mogą być przetwarzane w sposób  zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, przy czym profilowanie może mieć miejsce tylko w takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a w szerszym zakresie – na postawie odrębnej zgody Klienta.

Profilowanie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będzie polegało na ewentualnym zaproponowaniu Klientowi towaru  lub usługi po-sprzedażowej( np. dokonania przeglądu lub konserwacji towaru), najlepiej dopasowanej do Klientów, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.