Menu Zamknij

OWZ

OGólne Warunki zamówienia

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Ogólne Warunki Zamówienia zwane dalej Warunkami określają ogólne zasady, na podstawie których Janusz Kania, prowadzący działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej, pod firmą  AGREGATY PEX-POOL PLUS z siedzibą w Dębicy, ul. Metalowców 35, 39-200 Dębica, posiadający REGON 850 432 046NIP 872-000-21-78, zwany dalej ZAMAWIAJĄCYM, dokonuje zakupu towarów lub usług określonych w Zamówieniu.
 2. W przypadku, gdy do Zamówienia znajdują zastosowanie jakiekolwiek inne warunki ogólne, pierwszeństwo zastosowania znajdują OWZ.
 3. Warunki mogą być zmieniane, modyfikowane lub niektóre z nich wyłączone od stosowania przez ZAMAWIAJĄCEGO w kierowanych przez niego do DOSTAWCY Zamówieniach lub załącznikach do Zamówień, lub treści umowy zawieranej z DOSTAWCĄ, określonych jako Warunki Szczegółowe Zamówienia zwane dalej Warunkami Szczegółowymi.
 4. Warunki Szczegółowe mają moc wiążącą tylko i wyłącznie wobec konkretnego Zamówienia i w żadnym wypadku nie mogą być traktowane przez DOSTAWCĘ jako dokonane w stosunku do następnych Zamówień, składanych przez ZAMAWIAJĄCEGO.
 5. Jakiekolwiek odstępstwo od stosowania Ogólnych Warunków Zamówienia może mieć miejsce wyłącznie za pisemną zgodą ZAMAWIAJĄCEGO.
 6. DOSTAWCA zobowiązuje się wykonywać Zamówienie z zachowaniem najwyższej staranności jakiej można oczekiwać od podmiotu profesjonalnie zajmującego się danego rodzaju działalnością, zgodnie z aktualną wiedzą, kwalifikacjami oraz obowiązującymi przepisami prawa, warunkami i normami technicznymi, zasadami sztuki, dobrymi praktykami, standardami, jak również przy wykorzystaniu narzędzi, materiałów, maszyn, środków transportu posiadających ważne badania techniczne, stosowne dopuszczenia, pozwolenia, certyfikaty, świadectwa legalizacji, karty charakterystyki itp.
 7. DOSTAWCA oświadcza, że przedmiot Zamówienia stanowi jego własność, nie jest obciążony jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich, w szczególności nie przysługują w stosunku do niego innym podmiotom prawa własności przemysłowej, autorskie prawa majątkowe i osobiste, nie został zajęty w toku postępowania egzekucyjnego, jak również przedmiot Zamówienia został dopuszczony do obrotu na terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego zgodnie z przepisami prawa.
§2
POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA
 1. DOSTAWCA w terminie do 2 dni roboczych od otrzymania Zamówienia potwierdza pisemnie, drogą mailową jego przyjęcie do realizacji jednakże w przypadku zmian zaproponowanych przez DOSTAWCĘ i wynegocjowanych w pisemnym porozumieniu o jakim mowa w §1 pkt 5 termin 2 dniowy należy liczyć począwszy od dnia zawarcia pisemnego porozumienia.
 2. Potwierdzenie Zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych Warunków.
 3. Przystąpienie DOSTAWCY do wykonania Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Zamówienia na Warunkach w nim zawartych.
 4. Brak potwierdzenia Zamówienia w terminie do 2 dni roboczych jest równoznaczne z akceptacją Zamówienia na Warunkach w nim zawartych.
§3  
KONTROLA PROCESU DOSTAWCY
 1. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie możliwość wykonania audytu procesu realizacji zamówienia. DOSTAWCA jest zobowiązany do umożliwienia przeprowadzenia audytu osobom kontrolującym, okazania im dokumentacji i stopnia zaawansowania prac w procesie produkcyjnym. Kontrola taka nie wyłącza odpowiedzialności DOSTAWCY.
 2. Wszystkie wymagania zawarte w zamówieniu mogą podlegać rządowemu zapewnieniu jakości. DOSTAWCA zostanie powiadomiony o każdym działaniu, które ma być wykonane w ramach rządowego zapewnienia jakości.
§4
POUFNOŚĆ INFORMACJI
 1. Jeżeli w ramach współpracy pomiędzy DOSTAWCĄ i ZAMAWIAJĄCYM konieczne jest przekazanie przez ZAMAWIAJĄCEGO informacji, przez które należy rozumieć: rysunki, szkice, próbki, informacje ustne i pisemne, opisy, modele (w tym brył 3D), procesy technologiczne (lub ich części), jak również wszelkie inne potrzebne informacje, know-how, narzędzia, bez względu na formę nośnika na jakim są przekazywane (zwanych dalej Informacjami) DOSTAWCA zobowiązany jest do stosowania poniższych zasad:
  1. zachowania poufności informacji oraz nieujawniania ich stronie trzeciej bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO,
  2. nie przetwarzać ani nie publikować informacji bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO,
  3. informacje ujawniać wyłącznie pracownikom, którym wiedza taka jest niezbędna do wykonywania obowiązków wynikających ze współpracy między stronami, a na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO udostępnić imienny wykaz takich osób,
  4. przedsięwziąć wszelkie kroki mające na celu przestrzeganie przez pracowników lub współpracowników DOSTAWCY zasad poufności informacji,
  5. zabezpieczenia przekazanych danych przed dostępem osób niepowołanych.
 2. Ustalenia dotyczące poufności pozostają w mocy prawnej po zakończeniu działań biznesowych, chyba że informacje zostaną przekazane do wiadomości publicznej w sposób nie naruszający postanowień OWZ.
 3. Informacje pozostają wyłączną własnością ZAMAWIAJĄCEGO. DOSTAWCA zobowiązuje się je przechowywać z należytą dbałością i zwrócić po zakończeniu współpracy na pisemne wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO wraz ze wszystkimi wykonanymi kopiami. Informacje utrwalone przez DOSTAWCĘ na nośnikach uniemożliwiających ich zwrot ZAMAWIAJĄCEMU  powinny zostać skasowane lub w inny sposób trwale zniszczone co zostanie potwierdzone stosownym protokołem, którego kopię DOSTAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU. Udostępnienie przez ZAMAWIAJĄCEGO  informacji nie może być w żadnym wypadku traktowane jako udzielenie licencji, zgody lub jakiegokolwiek innego prawa na wykorzystywanie otrzymanych informacji do celów innych niż wykonanie dostawy dla i na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO, ewentualne inne ustalenia w tym zakresie muszą zostać w sposób jasny i nie budzący wątpliwości potwierdzone odrębną umową pomiędzy Stronami.
§5
WARUNKI DOSTAWY
 1. Zamówione towary i/lub usługi muszą być dostarczone w sposób zgodny z postanowieniami Warunków Zamówienia wyszczególnionymi w zamówieniu lub Załącznikach.
 2. Dostarczone towary i/lub usługi ujęte w Zamówieniu będą spełniać wymagania jakościowe określone w dokumentacji technicznej na dany towar oraz w odpowiednich normach, przepisach prawa i dodatkowych wymaganiach zawartych w Zamówieniu.
 3. Właściwym miejscem dostawy jest firma Agregaty Pex-Pool Plus ul. Metalowców 35, 39-200 Dębica.
 4. W przypadku wskazania w zamówieniu innego adresu dostawy jak wskazany wyżej, jest on właściwym miejscem dostawy.
 5. Termin dostawy uznaje się za dotrzymany pod warunkiem dostarczenia towaru i/lub usługi wraz z dokumentami wskazanymi w specyfikacji Zamówienia lub innymi, wynikającymi z przepisów prawa i potwierdzenia przyjęcia towaru i/lub usługi przez osobę uprawnioną do jego przyjęcia ze strony ZAMAWIAJĄCEGO.
 6. Niedotrzymanie ustalonych terminów dostawy lub dostawa niezgodna z zamówieniem upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO do odstąpienia od Zamówienia. Umowne prawo odstąpienia ZAMAWIAJĄCY może zrealizować w formie pisemnej w każdym czasie od daty zaistnienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy.
 7. DOSTAWCA jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia towaru na czas transportu i magazynowania, do czasu przyjęcia towaru przez ZAMAWIAJĄCEGO, potwierdzeniem czego jest podpisany dokument dostawy.
 8. Dokumentacja dostawy, opakowania zbiorcze oraz towary powinny zawierać numerację i oznaczenia ZAMAWIAJĄCEGO, wskazane w Zamówieniu.
§6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCY
 1. DOSTAWCA (wykonawca usługi) ponosi odpowiedzialność za weryfikację stanu technicznego materiału powierzonego przez ZAMAWIAJĄCEGO celem wykonania na nim usługi oraz weryfikację na zgodność z dokumentacją.
 2. Materiał przekazany DOSTAWCY w celu wykonania usługi pozostaje własnością ZAMAWIAJĄCEGO.
 3. Z chwilą przyjęcia DOSTAWCA ponosi pełną odpowiedzialność prawną za materiał powierzony przez ZAMAWIAJĄCEGO.
§7
ODBIÓR/PRZYJĘCIE
 1. Przyjęcia towarów i /lub usług mają miejsce w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO w godzinach 7.00 – 13.00 oraz 14.00 – 19.00 w dni robocze.
 2. Każda dostawa ma zostać pisemnie awizowana, drogą mailową do ZAMAWIAJĄCEGO z podaniem daty, na co najmniej 2 dni przed planowaną datą realizacji.
 3. DOSTAWCA ma obowiązek zapakować wyrób w sposób chroniący go podczas transportu. W przypadku towarów o znacznej wadze, gabarytach lub dużej ilości sposób pakowania powinien umożliwić rozładunek wózkiem widłowym.
 4. Wszystkie towary mają posiadać oznaczenie oraz kody kreskowe umożliwiające ich identyfikację za pomocą skanerów. Opakowania zbiorcze powinny zawierać zbiorczą etykietę.
 5. DOSTAWCA zobowiązany jest do doręczenia ZAMAWIAJĄCEMU wraz z przedmiotem zamówienia wymaganych dokumentów potwierdzających ilość, jakość i zgodność, a w szczególności świadectw kontroli jakości, atestów, kart pomiarowych, kart charakterystyki i innych wymaganych dokumentów, wskazanych w specyfikacji Zamówienia lub wynikających z przepisów prawa.
 6. Przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO dokonuje kontroli dostawy w momencie jej przyjęcia, w szczególności kontroli co do ewentualnych uszkodzeń przedmiotu dostawy, powstałych podczas jego transportu oraz zgodności dostawy i dokumentacji towarzyszącej z Zamówieniem.
 7. W przypadku niekompletnej lub niezgodnej dostawy, ZAMAWIAJĄCY ma prawo odmowy przyjęcia dostawy lub warunkowego przyjęcia dostawy i sporządzenia protokołu rozbieżności. ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie poinformuje DOSTAWCĘ o fakcie nieprzyjęcia przedmiotu dostawy z podaniem przyczyny odmowy.
 8. Prawo własności przedmiotu zamówienia lub jego części przechodzi na ZAMAWIAJĄCEGO z chwila jego odbioru w całości lub jeżeli Zamówienie umożliwia wydanie częściami z chwila odbioru danej części.
§8
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Stwierdzone wady jakościowe lub braki ilościowe ZAMAWIAJĄCY zgłasza niezwłocznie do DOSTAWCY, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty odbioru dostawy.
 2. W przypadku gdy braki lub wady były tego rodzaju, że nawet przy należytej staranności nie mogły być ujawnione przy odbiorze, termin 14 dni biegnie od daty ich ujawnienia.
 3. DOSTAWCA zobowiązany jest usunąć wady niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.
 4. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji DOSTAWCA ma obowiązek poinformować ZAMAWIAJĄCEGO o przyczynach nieuwzględnienia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia reklamacji.
 5. W przypadku nieustosunkowania się DOSTAWCY do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od jej zgłoszenia, uważa się, że DOSTAWCA uznał żądanie za uzasadnione.
§9
GWARANCJA I RĘKOJMIA
 1. DOSTAWCA gwarantuje, że dostarczony przedmiot Zamówienia lub jego część jest nowy, nieużywany, wolny od wad i pozostanie wolny od wad przez okres trwania rękojmi za wady i gwarancji jakości.
 2. DOSTAWCA udziela gwarancji na dostarczone towary lub usługi na okres 24 miesięcy, licząc od dnia odbioru przez ZAMAWIAJĄCEGO przedmiotu dostawy wraz z dokumentami, o których mowa w § 7 pkt.5, chyba że dłuższy okres gwarancji wynika z Zamówienia/Umowy.
 3. Jeżeli przedmiot Zamówienia ma wady, DOSTAWCA na żądanie i według wyboru ZAMAWIAJĄCEGO zobowiązany jest do usunięcia wady lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad na własny koszt i ryzyko w terminie wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO, chyba że strony pisemnie uzgodnią inny termin, jak również zamawiający ma prawo żądać obniżenia wynagrodzenia/ceny.
 4. Uprawnienia z tytułu gwarancji w żaden sposób nie ograniczają uprawnień ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu rękojmi za wady.
§10
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PODWYKONAWCÓW

DOSTAWCA nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem ZAMAWIAJĄCEGO z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie dostawy przez DOSTAWCĘ było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec DOSTAWCY przez jego kooperantów, poddostawców lub podwykonawców.

§11
WYKONAWSTWO ZASTĘPCZE
 1. W przypadku gdy opóźnienie DOSTAWCY w wykonaniu dostawy trwa dłużej niż 21 dni kalendarzowych, chyba że Zamówienie/Umowa stanowi inaczej ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do odstąpienia od zawartej umowy i powierzenia wykonania jej przedmiotu podmiotowi trzeciemu wybranemu według własnego uznania.
 2. W sytuacji opisanej w §11, pkt 1, DOSTAWCA najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy zobowiązany jest na swój koszt zwrócić do ZAMAWIAJĄCEGO (lub wskazanego przez ZAMAWIAJĄCEGO miejsca) wszelkie informacje, dokumenty i inne narzędzia otrzymane na potrzeby współpracy od ZAMAWIAJĄCEGO, pod rygorem zapłaty kary jak za naruszenie zasad poufności.
 3. Powierzenie wykonawstwa zastępczego następuje na koszt i ryzyku DOSTAWCY i nie wyłącza jego odpowiedzialności z tytułu wykonanej wcześniej umowy oraz zapłaty kar umownych.
§12
WARUNKI PŁATNOŚCI
 1. Dostawy towarów i/lub usług objętych Zamówieniem płatne będą w walucie i cenach uzgodnionych pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM a DOSTAWCĄ w terminach i na zasadach określonych w Warunkach zawartych w Zamówieniu.
 2. Kwota wynagrodzenia/ceny obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Zamówienia, a w szczególności z opakowaniem, załadunkiem, rozładunkiem, transportem.
 3. W przypadku gdy w ramach realizacji Zamówienia powstaną utwory, DOSTAWCA przenosi na ZAMAWIAJĄCEGO prawa autorskie majątkowe ora prawo do wykonywania praw zależnych. Wynagrodzenie lub cena, o których mowa powyżej, zawiera również wynagrodzenie należne z tytułu przeniesienia praw autorskich majątkowych i praw zależnych, które to przeniesienie nie stanowi odrębnego przedmiotu Zamówienia i jako takie nie podlega odrębnej wycenie.
 4. Za datę zapłaty uważany jest dzień obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.
 5. Płatności wobec DOSTAWCÓW uiszczane są w formie przelewu bankowego.
 6. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia w przypadku:
  1. złożenia reklamacji co do wad jakościowych i braków ilościowych w dostawie.
  2. braku wymaganych zamówieniem dokumentów w części lub w całości.
  3. niewłaściwie wystawionej faktury, tj. niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz uzgodnionymi umowami, a w szczególności braku na fakturze klauzuli w brzmieniu: „Cesja wierzytelności lub ich zastawienie wymaga zgody Dłużnika”.
  4. braku na fakturze numeru Zamówienia ZAMAWIAJĄCEGO.
  5. brak na fakturze numeru rachunku bankowego gdy występują wzajemne niesporne albo prawomocnie stwierdzone roszczenia oraz numeru NIP na fakturach krajowych.
§13
KARY UMOWNE
 1. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych w wysokości 0,4 % wartości Zamówienia w przypadku opóźnień w dostawie, za każdy dzień opóźnienia, przy czym za opóźnienie w dostawie rozumie się także brak dokumentów, które miały być załączone zgodnie z §7pkt 5, jak i niekompletność dostawy.
 2. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych, o których mowa powyżej,  za wcześniejsze i bieżące dostawy z należnej DOSTAWCY kwoty zapłaty za dostarczone towary i/lub usługi. O wysokości naliczonej kary umownej i fakcie jej potrącenia ZAMAWIAJĄCY poinformuje DOSTAWCĘ w formie pisemnej. Jeżeli kara umowna nie pokrywa szkody poniesionej przez ZAMAWIAJĄCEGO dopuszczalne jest dochodzenie odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.
 3. Za naruszenie postanowień dotyczących poufności umowy DOSTAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości odpowiadającej faktycznie wyrządzonej naruszeniem szkody jednak nie niższej niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
§14
ZAKAZ CESJI WIERZYTELNOŚCI
 1. DOSTAWCA zobowiązuje się do nie przenoszenia bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO wierzytelności przysługujących z Zamówienia na inne osoby jak również do nie obciążania ich oraz zamieszczenia klauzuli o tym ograniczeniu na wystawianych fakturach pod rygorem braku ich wymagalności.
 2. W celu wykonania zobowiązania wskazanego w §14 pkt 1, DOSTAWCA będzie zamieszczał na fakturach zapis w brzmieniu: „Cesja wierzytelności lub ich obciążenie wymaga zgody Dłużnika”. Faktura bez tej klauzuli będzie traktowana jako faktura wystawiona nieprawidłowo, wymagająca jej korekty i skutkująca brakiem jej wymagalności.
§15
INNE POSTANOWIENIA
 1. Wszelkie spory wynikłe z niniejszego zamówienia rozstrzygane będą według prawa polskiego, przed sądem właściwym według siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
 2. Niniejsze warunki są integralną częścią Zamówienia.
 3. DOSTAWCA zobowiązuje się traktować jako poufne wszelkie informacje udostępniane wzajemnie w ramach niniejszej umowy i zapobiegać ich nieuprawnionemu ujawnieniu i potwierdza, że wymagania dotyczące zachowania tajemnicy będą przestrzegane przez jego pracowników oraz podwykonawców. Zachowanie tajemnicy obowiązuje zarówno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak i po jej wykonaniu.
 4. Zmiana w/w postanowień umownych wymaga formy pisemnej uzgodnionej przez obie Strony.
 5. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące akty prawne.